Privacy verklaring

Payfix verwerkt in het kader van haar dienstverlening uw persoonsgegevens. Payfix neemt uw privacy serieus en behandelt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Door middel van dit Privacy Statement informeren wij u over het gebruik van persoonsgegevens door Payfix.

Wie verzamelt uw persoonsgegevens?

Payfix B.V.(“Payfix” of “wij“) is verantwoordelijk voor persoonsgegevens die worden verzameld via onze website en door gebruikmaking van onze diensten. Payfix is gevestigd te President Kennedylaan 19 2517JK Den Haag. 

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u betrekking hebben en u op basis van deze gegevens of in combinatie met andere gegevens kunnen identificeren. We verzamelen gegevens die u aan ons verstrekt bij het gebruikmaken van onze website of diensten en gegevens die wij automatisch verzamelen. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn onder meer:

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Payfix verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1Het administreren, beheren en incasseren van facturen en vorderingen op bedrijven en natuurlijke personen voor onze klanten en voor eigen rekening.

2Het maken van risicomodellen.

3Het opkopen van vorderingen middels overdracht juridisch en/of economisch eigendom.

4Waarderen van portefeuilles voor onze klanten en/of eigen rekening.

5Debiteurenbeheer.

6Het beperken van overcreditering en hogere kosten voor debiteur voor toekomstige vorderingen.

7Het ondersteunen van organisaties – die blootstaan aan kredietrisico’s – in het nemen van beslissingen over het selecteren van potentiële opdrachtgevers, het al dan niet of onder bepaalde voorwaarden aangaan dan wel continueren dan wel beëindigen van handelstransacties, het bepalen van vorderings-, innings- en verhaalsmogelijkheden en het verzamelen en verwerken van gegevens over natuurlijke personen ten behoeve van het samenstellen van kredietmanagementrapportages, waaronder rapportages betreffende betalingsmogelijkheden, acceptatie, vorderings-, innings- en verhaal- informatie, in het kader van kredietverlening en kredietinning.

8Het verder verwerken (bewaren en gebruiken) van de persoonsgegevens ten behoeve van het samenstellen van (mogelijk) toekomstige kredietmanagementrapportages, waaronder rapportages betreffende betalingsmogelijkheden, acceptatie, vorderings-, innings- en verhaal- informatie, en (mogelijk) toekomstige vorderings- en inningshandelingen.

9Het verifiëren en aanvullen van NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) van natuurlijke personen teneinde klanten in staat te stellen contact tot stand te brengen om overcreditering en hogere kosten tegen te gaan.

10Het ontwikkelen en leveren van informatie en diensten in het kader van klantsegmentatie ter voorkoming van overcreditering en hogere kosten.

11Het leveren van informatie ter bevordering van volledigheid, actualiteit en kwaliteit van databanken; en

12Het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, bijvoorbeeld aan erkende kredietverzekeraars en kredietverstrekker om informatie over uw kredietwaardigheid te verkrijgen of aan deurwaarders indien vorderingen onbetaald zijn gebleven. We kunnen ook persoonsgegevens aan onze financiers verstrekken, bijvoorbeeld indien wij vorderingen aan hen verpanden. 

Voor zover wij uw persoonsgegevens doorsturen naar een derde in een land buiten de Europese Unie, zullen we passende waarborgen in lijn met de Europese standaarden nemen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd worden, bijvoorbeeld door middel van passende contractuele afspraken. Indien u vragen heeft of meer informatie wilt over de internationale doorgifte van uw persoonsgegevens of de passende waarborgen die wij nemen, dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Beveiligingsmaatregelen

Payfix heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor de personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Payfix heeft een Privacy functionaris aangesteld.

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor zolang als noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld of voor zolang wij daartoe verplicht zijn op grond van toepasselijke wetgeving. Na die tijd zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren of vernietigen.

Contact en uitoefenen van uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te laten verwijderen, af laten te schermen of om de verwerking door Payfix te beperken of hiertegen bezwaar te maken, bijvoorbeeld indien u niet langer wenst dat we uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens in een geschikte vorm overgedragen te krijgen. 

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Payfix, dan kunt u tevens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Heeft u vragen of opmerkingen over het verwerken van persoonsgegevens door Payfix of wilt u uw rechten uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met onze Privacyfunctionaris/afdeling compliance via [email protected] of middels reguliere post:

Payfix

T.a.v. Privacyfunctionaris

President Kennedylaan 19 

2517 JK Den Haag

Wijzigingen

Payfix behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of online diensten. Wij raden u daarom aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 15 december 2017.