Disclaimer

Deze disclaimer bevat de voorwaarden voor het gebruik van www.payfix.nl. Door het bezoek van deze website en/of het gebruik van de daarop beschikbare informatie, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid

PayFix B.V. stelt de informatie op haar website zorgvuldig samen. Zij kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ook kan PayFix B.V.  een ononderbroken werking en toegang tot (alle informatie op) haar website niet garanderen. Iedere aansprakelijkheid van PayFix B.V. is uitgesloten.

Informatie en diensten van derden

Het gebruik van op deze website vermelde diensten van derden en/of externe bronnen is voor eigen risico.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot deze website worden voorbehouden. Kopiëren, downloaden of openbaarmaking van informatie op deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PayFix B.V. of de bewuste rechthebbende. Voor kopiëren en downloaden voor eigen gebruik geldt een uitzondering.

Rechts- en forumkeuze

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen.

Veiligheid

Een veilige website is van groot belang. Voor het geval u onverhoopt een kwetsbaarheid in de website of de achterliggende systemen ontdekt of daar anderszins mee bekend raakt vragen wij u deze zo snel mogelijk aan PayFix B.V. te melden. Wij vragen u om bij uw melding alle relevante informatie over de kwetsbaarheid en uw contactgegevens te vermelden.